Makaleler (2-Ulusal)

CANBAŞ, Serpil, DOĞUKANLI, Hatice, DÜZAKIN, Hatice, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2005), "Performans Ölçümünde Tobin Q Oranının Kullanılması: Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Sanayi İşletmeleri Üzerinde Bir Deneme", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 28, 24 – 36.

KANDIR, Serkan Yılmaz,  İSKENDEROĞLU, Ömer, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2007),  "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 311 – 326.

DOĞUKANLI, Hatice, ÖZMEN, Mehmet, İSKENDEROĞLU, Ömer,  (2008),  "İşletme Büyüklüğü ile Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 45, Sayı: 522, 69 – 81.

İSKENDEROĞLU, Ömer, DOĞUKANLI, Hatice, ÖZMEN, Mehmet, (2008), "Gibrat Yasasının Türkiye İmalat Sanayi İşletmelerinin Büyümeleri İçin Geçerliliğinin Sınanması", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 45, Sayı: 525, 73 – 83.

DERAN, Ali, İSKENDEROĞLU, Ömer, HATİPOĞLU, Ayşe Gül, (2008), "Marka Değerinin Hesaplanmasında İzlenen Yaklaşımlar ve Maddi Olmayan Bir Duran Varlık Unsuru Olarak Marka Değerinin Muhasebeleştirilmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2, 51 – 80.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer (2008), "Otel İşletmelerinde Finansal Değerin Yönetilmesinde Ekonomik Katma Değer Yönteminin (EVA) Önemi", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 3, 39 – 50.

ÖZMEN, Mehmet, İSKENDEROĞLU, Ömer, DOĞUKANLI, Hatice, (2010), "Gibrat Yasasının Geçerliliğinin Panel ve Dinamik Panel Tahmin Yöntemi ile Sınanması", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 47, Sayı: 543, 91 – 102.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2011), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, 65 – 75.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2011), "Hisse Senedi Piyasası ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 333 – 348.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt (2011), "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 1, 17 – 28.

DOĞAN, Zeki, HATİPOĞLU, Ayşe Gül, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2011), "Basel II Standartlarına Göre Sınıflandırılan Kurumsal ve Perakende KOBİ’lerin Finansal Oranlarının Karşılaştırılması: İMKB İşletmeleri Üzerinde Bir İnceleme", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, 209 – 221.

DOĞAN, Zeki, İSKENDEROĞLU, Ömer, HATİPOĞLU, Ayşe Gül, (2011), "Basel II Standartlarının KOBİ Kredi Fiyatı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, 291 – 303.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, (2011), "İMKB 100 Endeksi Getirisi ile Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 123 – 133.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, (2011), "Optimum Portföyün Seçimi: İMKB30 Üzerine Bir Uygulama", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 235 - 257.

ASLAN, Alper, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2012), "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Kalıcılığının İncelenmesi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 59 – 68.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, ATİOĞLU, Eyüp, (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 291 – 311.

İSKENDEROĞLU, Ömer, (2012), “Beta Katsayılarının Tahmini: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 12, Sayı: 1,   67 – 76.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARAKOZAK, Özlem, (2013), "2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: BIST'te İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:2, 99 - 130.

ALP, Murat, İSKENDEROĞLU, Ömer, EVCİ, Samet, (2013), "Hisse Senedi Getirilerinin Tahmini: İMKB 100 Üzerine Bir Uygulama", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 50, Sayı: 581, 27 – 36.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2015), "Gibrat Orantılı Etki Yasasının Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Sınanması", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 131 - 139.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, KOŞAN, Levent, ZENCİR, Banu, (2015), "Mersin İlinde Faaliyet Gösteren 3-4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri ve A Grubu Seyahat Acentalarının Basel II Kriterlerine Uyum Sürecinin Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2015, 1-26.

KARADENİZ, Erdinç, KANDIR, Serkan Yılmaz, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2015), "Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 189 – 202.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, BEYAZGÜL, Mehmet, ZENCİR, Banu, (2015), "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Banka Kredisi Kullanım Düzeyinin Analizi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Mart 2015, 17(1), 57 – 74.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, AYYILDIZ, Nazif, (2015), "Enerji Sektörünün Finansal Analizi: Türkiye ve Avrupa Enerji Sektörü Karşılaştırması", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı:3, 86-97.

SARAÇ, Taha Bahadır,  İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet (2016), "Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Ait Risk İştahlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği", Sosyoekonomi, Cilt: 24, Sayı:30, 29-44.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, AYYILDIZ, Nazif, (2017), "Türkiye Enerji Sektöründe Sermaye Yapısını Belirleyen Değişkenlerin Analizi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 17, Sayı:51, Nisan, 73 – 91.

İSKENDEROĞLU, Ömer, GÜLSEREN, Metin, (2017), "Bölgesel Kalkınmada Finans Kesiminin Rolünün Değişim Payı Analizi İle İncelenmesi: Niğde İli Örneği", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, Sayı:10(4), Ekim, 87-104.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2017), “Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2017, Cilt: 3, Sayı: 4, 625 – 633.

İSKENDEROĞLU, Ömer, GÜLSEREN, Metin (2017), “Bölgesel Kalkınmada Etkili Faktörlerin Yoğunlaşma Katsayısı İle İncelenmesi: Niğde İli Örneği”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 18 – 34.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2017), “Bulanık Ortalama Mutlak Sapma Modeli İle Portföy Optimizasyonu: BİST30 Örneği”, International Journal of Social Science Research, 6(2), 102 – 113.

AKDAĞ, Saffet, İSKENDEROĞLU, Ömer (2018), “Çeşitli Finansal Rasyoların Karlılık Üzerinde Etkisi: OECD Ülkelerindeki Turizm Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, 18 – 25.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, SAYGIN, Oğuz, (2018), "İmalat Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Uygulamasının Sermaye Yapısı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:52, 1-16.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), "Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi", Siyaset, Ekonomi, ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 5 , 1 – 9

AKDAĞ, Saffet, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2018), "Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerde Yenilenemeyen Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi", Turkish Studies Economics, Finance and Politics, Vol: 13/30, S:1-14.