Makaleler (1-Uluslararası)

İSKENDEROĞLU, Ömer (2011), "Analysis of Real and Nominal Interest Rates with Inflation for OECD Countries: Evidence from LM Unit Root Tests with Structural Breaks", International Journal of Economics and Finance, Cilt: 3, Sayı: 4, 130 – 137. DOI: 10.5539/ijef.v3n4p130.

KARADENİZ, Erdinç, KANDIR, Serkan Yılmaz, İSKENDEROĞLU, Ömer, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2011), "Firm Size and Capital Structure Decisions: Evidence from Turkish Lodging Companies", International Journal of Economics and Financial Issues, Cilt: 1, Sayı: 1, 1-11.

İSKENDEROĞLU, Ömer, ASLAN, Alper, ÖZTÜRK, İlhan, (2011), “Persistence of Profit in Turkish Banking Firms: Evidence From Panel LM Tests”, Actual Problems of Economics, No(10) 124, 429 – 434.

KARADENİZ, Erdinç, ÖZTÜRK, İlhan, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2012), “An Investigation of Efficient Market Hypothesis in OECD Countries”, Actual Problems of Economics, No(3)129, 398 – 405.

İSKENDEROĞLU, Ömer, TOMAK, Serpil, (2013), “Competition and Stability: An Analysis of the Turkish Banking System”,International Journal of Economics and Financial Issues, Cilt: 3, Sayı: 3, 752-762.

DERAN, Ali, İSKENDEROĞLU, Ömer, ERDURU, İncilay, (2014), "Regional Differences and Financial Ratios: A Comparative Approach on Companies of ISE City Indexes", International Journal of Economics and Financial Issues, Cilt: 4, Sayı: 4, 946 - 955.

İSKENDEROĞLU, Ömer, ÖZTÜRK, İlhan, (2016), “A Research For The Competitive Environment Hypothesis In The Short-Run For The Turkish Manufacturing İndustry”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Cilt: 29, Sayı:1, 140 – 147.

BERKMAN, Ayberk Nuri, İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, AYYILDIZ, Nazif, (2016), “Determinants of Capital Structure: The Evidence From European Energy Companies”, International Journal of Business Administration, Cilt:7, Sayı:6, 96 – 106.

İSKENDEROĞLU, Ömer, HAYKIR, Özkan, (2018), “Profit Persistence in Energy Industry: A Comparison between Listed and Unlisted Companies”, International            Journal of Energy Economics and Policy, Cilt:8, Sayı:4, 288 - 292.

Makaleler (2-Ulusal)

CANBAŞ, Serpil, DOĞUKANLI, Hatice, DÜZAKIN, Hatice, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2005), "Performans Ölçümünde Tobin Q Oranının Kullanılması: Hisse Senetleri İMKB'de İşlem Gören Sanayi İşletmeleri Üzerinde Bir Deneme", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 28, 24 – 36.

KANDIR, Serkan Yılmaz,  İSKENDEROĞLU, Ömer, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2007),  "Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Araştırılması", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 311 – 326.

DOĞUKANLI, Hatice, ÖZMEN, Mehmet, İSKENDEROĞLU, Ömer,  (2008),  "İşletme Büyüklüğü ile Büyüme Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: Türkiye İmalat Sanayi Üzerine Bir İnceleme", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 45, Sayı: 522, 69 – 81.

İSKENDEROĞLU, Ömer, DOĞUKANLI, Hatice, ÖZMEN, Mehmet, (2008), "Gibrat Yasasının Türkiye İmalat Sanayi İşletmelerinin Büyümeleri İçin Geçerliliğinin Sınanması", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 45, Sayı: 525, 73 – 83.

DERAN, Ali, İSKENDEROĞLU, Ömer, HATİPOĞLU, Ayşe Gül, (2008), "Marka Değerinin Hesaplanmasında İzlenen Yaklaşımlar ve Maddi Olmayan Bir Duran Varlık Unsuru Olarak Marka Değerinin Muhasebeleştirilmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1-2, 51 – 80.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer (2008), "Otel İşletmelerinde Finansal Değerin Yönetilmesinde Ekonomik Katma Değer Yönteminin (EVA) Önemi", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 3, 39 – 50.

ÖZMEN, Mehmet, İSKENDEROĞLU, Ömer, DOĞUKANLI, Hatice, (2010), "Gibrat Yasasının Geçerliliğinin Panel ve Dinamik Panel Tahmin Yöntemi ile Sınanması", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 47, Sayı: 543, 91 – 102.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2011), "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Aktif Kârlılığını Etkileyen Değişkenlerin Analizi", Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, 65 – 75.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2011), "Hisse Senedi Piyasası ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, 333 – 348.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt (2011), "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 1, 17 – 28.

DOĞAN, Zeki, HATİPOĞLU, Ayşe Gül, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2011), "Basel II Standartlarına Göre Sınıflandırılan Kurumsal ve Perakende KOBİ’lerin Finansal Oranlarının Karşılaştırılması: İMKB İşletmeleri Üzerinde Bir İnceleme", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, 209 – 221.

DOĞAN, Zeki, İSKENDEROĞLU, Ömer, HATİPOĞLU, Ayşe Gül, (2011), "Basel II Standartlarının KOBİ Kredi Fiyatı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, 291 – 303.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, (2011), "İMKB 100 Endeksi Getirisi ile Yabancı Portföy Yatırımları Arasındaki İlişkinin Analizi", Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 123 – 133.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, (2011), "Optimum Portföyün Seçimi: İMKB30 Üzerine Bir Uygulama", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 235 - 257.

ASLAN, Alper, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2012), "Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Kalıcılığının İncelenmesi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, 59 – 68.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, ATİOĞLU, Eyüp, (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 291 – 311.

İSKENDEROĞLU, Ömer, (2012), “Beta Katsayılarının Tahmini: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir Uygulama”, Ege Akademik Bakış, Cilt: 12, Sayı: 1,   67 – 76.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARAKOZAK, Özlem, (2013), "2008 Küresel Finansal Krizinin Finansal Oranlar Üzerine Etkisi: BIST'te İşlem Gören İmalat Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:2, 99 - 130.

ALP, Murat, İSKENDEROĞLU, Ömer, EVCİ, Samet, (2013), "Hisse Senedi Getirilerinin Tahmini: İMKB 100 Üzerine Bir Uygulama", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Yıl: 50, Sayı: 581, 27 – 36.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2015), "Gibrat Orantılı Etki Yasasının Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerinde Sınanması", Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 131 - 139.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, KOŞAN, Levent, ZENCİR, Banu, (2015), "Mersin İlinde Faaliyet Gösteren 3-4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri ve A Grubu Seyahat Acentalarının Basel II Kriterlerine Uyum Sürecinin Analizi", Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2015, 1-26.

KARADENİZ, Erdinç, KANDIR, Serkan Yılmaz, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2015), "Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, 189 – 202.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, BEYAZGÜL, Mehmet, ZENCİR, Banu, (2015), "Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektöründeki Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Banka Kredisi Kullanım Düzeyinin Analizi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Mart 2015, 17(1), 57 – 74.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, AYYILDIZ, Nazif, (2015), "Enerji Sektörünün Finansal Analizi: Türkiye ve Avrupa Enerji Sektörü Karşılaştırması", İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı:3, 86-97.

SARAÇ, Taha Bahadır,  İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet (2016), "Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Ait Risk İştahlarının İncelenmesi: Türkiye Örneği", Sosyoekonomi, Cilt: 24, Sayı:30, 29-44.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, AYYILDIZ, Nazif, (2017), "Türkiye Enerji Sektöründe Sermaye Yapısını Belirleyen Değişkenlerin Analizi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma", Muhasebe ve Denetime Bakış, Yıl: 17, Sayı:51, Nisan, 73 – 91.

İSKENDEROĞLU, Ömer, GÜLSEREN, Metin, (2017), "Bölgesel Kalkınmada Finans Kesiminin Rolünün Değişim Payı Analizi İle İncelenmesi: Niğde İli Örneği", Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl: 2017, Sayı:10(4), Ekim, 87-104.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2017), “Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Aralık 2017, Cilt: 3, Sayı: 4, 625 – 633.

İSKENDEROĞLU, Ömer, GÜLSEREN, Metin (2017), “Bölgesel Kalkınmada Etkili Faktörlerin Yoğunlaşma Katsayısı İle İncelenmesi: Niğde İli Örneği”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 18 – 34.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2017), “Bulanık Ortalama Mutlak Sapma Modeli İle Portföy Optimizasyonu: BİST30 Örneği”, International Journal of Social Science Research, 6(2), 102 – 113.

AKDAĞ, Saffet, İSKENDEROĞLU, Ömer (2018), “Çeşitli Finansal Rasyoların Karlılık Üzerinde Etkisi: OECD Ülkelerindeki Turizm Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, 18 – 25.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, SAYGIN, Oğuz, (2018), "İmalat Sanayi İşletmelerinde Kurumsal Yönetim Uygulamasının Sermaye Yapısı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:52, 1-16.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), "Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracat ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi", Siyaset, Ekonomi, ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 5 , 1 – 9

AKDAĞ, Saffet, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2018), "Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerde Yenilenemeyen Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi", Turkish Studies Economics, Finance and Politics, Vol: 13/30, S:1-14.

Makaleler (3-Bildiriler)

İSKENDEROĞLU, Ömer, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt, (2010), "Hisse Senedi Piyasası ve Reel Ekonomik Faaliyetler Arasındaki İlişkinin Araştırılması", 14. Ulusal Finans Sempozyumu, 3 – 6 Kasım 2010, Konya.

KARADENİZ, Erdinç, KANDIR, Serkan Yılmaz, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt,   İSKENDEROĞLU, Ömer,  (2010), "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Yardımıyla Oteller ve Lokantalar Sektörünün Finansman Kararlarının İncelenmesi", 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2 – 5 Aralık 2010, Kuşadası.

İSKENDEROĞLU, Ömer, KARADENİZ, Erdinç, ÖNAL, Yıldırım Beyazıt,  (2011), “Gibrat Orantılı Etki Yasasının İMKB Turizm Şirketleri Üzerinde Sınanması” 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım – 4 Aralık 2011, Düzce.

KARADENİZ, Erdinç, Kandır, Serkan Yılmaz,  İSKENDEROĞLU, Ömer, (2013), "Sistematik Riskin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Turizm Şirketleri Üzerine Bir Araştırma", 14. Ulusal Turizm Kongresi, 5 – 8 Aralık 2013, Kayseri.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, BEYAZGÜL, Mehmet, ZENCİR, Banu, (2014), " Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri Alt Sektörünün Banka Kredisi Kullanım Düzeyinin Analizi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma", 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13 – 16 Kasım 2014, Ankara.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), " VIX Korku Endeksi ile Çeşitli Ülkelerin Hisse Senedi Endeks Getirileri Arasında Bir Nedensellik Analizi", Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 12 - 14 Nisan 2018, Nevşehir.

AKDAĞ, Saffet, DERAN, Ali, İSKENDEROĞLU, Ömer, (2018), “PMI ile Çeşitli Finansal Göstergeler Arasındaki İlişkinin Dinamik Nedensellik Analizi ile İncelenmesi: Türkiye Örneği”, 22. Finans Sempozyumu, 10 – 13 Ekim 2018, Mersin.

KARADENİZ, Erdinç, İSKENDEROĞLU, Ömer, DALAK, Selda, (2018), "Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Makroekonomik Değişkenlerin Analizi: BİST Perakende Sektörü Üzerine Bir Uygulama", 22. Finans Sempozyumu, 10 – 13 Ekim 2018, Mersin.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), “Enerji Verimliliği Açısından Nükleer Enerji ile Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karşılaştırılması”, 5. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 26 – 29 Ekim 2018, Niğde.

İSKENDEROĞLU, Ömer, AKDAĞ, Saffet, (2018), “Ekonomik Büyüme, Ar-Ge Harcamaları, İhracatın ve Net Yabancı Sermeye Girişinin Ülkelerin Ekonomik Fitnes Endeksi üzerindeki Etkisi”, 5. International Congress on Politic, Economic and Social Studies, 26 – 29 Ekim 2018, Niğde.

İSKENDEROĞLU, Ömer, ARSLAN, Seçkin, ÇELİK, Mehmet Sinan, (2018), "Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 4 - 5 Mayıs 2018, Adana.

İSKENDEROĞLU, Ömer, GÜNAY, Fatih, KARADENİZ, Erdinç (2018), " Borsa İstanbul’da İşlem Gören Konaklama İşletmelerinde Kârlılığın Kalıcılığının Analizi", The Second International Congress on Future of Tourism, 27 - 29 Eylül, Mersin.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

giris.betompox.com