Kurumsal Yönetim ve Sermaye Yapısı

Sermaye yapısı işletmelerin pasiflerinde bulunan borç ve özkaynaktan oluşmaktadır. Bu kaynakların her biri işletme üzerinde farklı risk ve maliyetlere neden olur. Buna göre işletmeler uygun bir kaynak bileşimi seçerlerken risk ve maliyet faktörlerine dikkat ederek sermaye yapılarını düzenlerler. Kurumsal yönetim ise belirli ilkeler ile işletmelerin tüm paydaşlarının korunduğu bir yönetim sistemi olarak ifade edilmektedir. Yakın dönemde ortaya çıkan kurumsal yönetim uygulamaları işletmelerin sermaye yapıları üzerinde bazı önemli değişikliklere neden olmuştur. Ancak kurumsal yönetim uygulamalarının işletmelerin borçlanmalarını ne yönde değiştirdiğinin tespiti edilmesi üzerine sınırlı çalışma mevcuttur. Bu çalışmada kurumsal yönetim uygulamalarının işletmelerin sermaye yapılarını değiştirip değiştirmediği, eğer değiştiriyor ise bu değişikliğin ne yönde olduğu bir dizi ampirik analiz ile incelenmiştir.Kitabı bu linkten satınalabilirsiniz

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik büyümenin sağlanması, ülke hükümetlerinin en çok önem verdikleri konuların başında gelmektedir. Ekonomik büyümenin, ülkenin refah seviyesine ve istihdam düzeyine yapacağı katkı tüm ekonomi çevrelerinde kabul edilmektedir. Ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağı ise ayrı bir konudur. Ekonomik büyümeyi etkileyen pek çok faktör bulunmasına rağmen, yatırımların olmadığı bir ortamda ekonomik büyümenin sağlanamayacağı açıktır. Yatırımları mümkün kılan tasarrufların toplanması ve yatırımlara aktarılması ise iyi işleyen ve gelişmiş bir finansal sistem ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi destekleme düzeyi araştırılmıştır. Sonuçlar, Türkiye’de finansal sistemin, ekonomik büyümeye beklenen katkıyı sağlayamadığını ortaya koymuştur. Bu sonuç ışığında, Türkiye’nin finansal sistemini geliştirmedikçe, finansal kaynaklar yönünden ekonomik büyümeyi sağlamakta sıkıntı yaşamaya devam edeceğini göstermektedir. Türkiye, sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yeterince gelişmiş ve iyi işleyen bir finansal sisteme ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışmanın, finansal sistemin gelişmesi yönündeki ihtiyacın belirlenmesi konusunda faydalı olması beklenmektedir. Kitabı bu linkten satınalabilirsiniz.

İşletmelerin Büyümesinde Büyüklüğün Etkisi

İşletmelerde büyüme finans çevrelerinde en çok araştırılan konulardan biridir. Büyüme üzerinde etkili olan birçok faktör vardır. İşletme büyüklüğü, işletme yaşı, işletmenin sahiplik yapısı, işletmenin faaliyet gösterdiği sektör, işletmenin coğrafi pozisyonu, Ar – Ge faaliyetlerinde bulunup bulunmaması, makroekonomik değişimler işletme büyümesine etki eden faktörlerden bazılarıdır. Bu faktörler içerisinden en çok tartışılan, işletme büyüklüğüdür. Bu çalışmada işletmelerin büyüklüğünün, büyüme üzerinde etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları işletme büyüklüğünün işletme büyümesi üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre küçük işletmeler büyük işletmelere kıyasla daha hızlı büyümektedirler. Büyük işletmelerin büyümesi ise, kendi aralarında benzerlik göstermektedir. Kitabı bu linkten satınalabilirsiniz.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.

giris.betompox.com